Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Diogenes

Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Statut, tekst jednolity
ze zmianami przyjętymi 04.09.2017
uchwałą nr 5/2017

 

STATUT

Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Morawicy

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy” zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym  zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Morawica.


CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3

 1. Cele Stowarzyszenia:
  • inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wszechstronny rozwój
   społeczny kulturalny i gospodarczy Miasta i Gminy Morawica,
  • poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Morawica,
  • wspieranie mieszkańców Miasta i Gminy Morawica,
  • aktywizacja społeczna oraz inspirowanie mieszkańców Miasta i Gminy Morawica do twórczego działania,
  • edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Morawica w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie nauk przyrodniczych, humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii itp.,
  • zwiększenie aktywności intelektualnej i fizycznej,
  • popularyzacja zdrowego stylu życia,
  • upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji,
  • upowszechnianie znajomości dziejów historycznych,
  • opieka nad zabytkami,
  • wspieranie i kultywowanie tradycji oraz promowanie walorów Miasta i Gminy Morawica oraz regionu świętokrzyskiego.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:
  • utworzenie zorganizowanych form zajęć, szkoleń, prelekcji, wykładów, kursów edukacyjnych, warsztatów, wycieczek itp.,
  • organizowanie wydarzeń, imprez, festynów, pikników o charakterze artystycznym, kulturalnym, sportowym i in.,
  • organizowanie wyjazdów i wycieczek krajoznawczych ,
  • działalność wydawniczą,
  • pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  • wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  • występowanie z wnioskami i projektami do fundacji i innych organizacji wspierających działalność edukacyjną, kulturalną, sportową oraz na rzecz osób starszych,
  • współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych,
  • sprzedaż przedmiotów darowizny.
 3. Stowarzyszenie realizuje działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych.
 4. Stowarzyszenie realizuje zadania inne niż działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w Statucie.
 5. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 6. Za podstawową formę prowadzenia działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie przyjmuje formę działalności nieodpłatnej z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego , która dotyczy w szczególności:
  • utworzenie i prowadzenie zorganizowanych form zajęć, szkoleń, prelekcji, wykładów, kursów edukacyjnych, warsztatów, wycieczek itp.,
  • organizowania imprez, wydarzeń artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
  • organizowania wyjazdów, wycieczek krajoznawczych, obozów, zgrupowań itp.,
  • promocji i ochrony zdrowia.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

§ 4

 1. Członkowie Stowarzyszenia to członkowie zwyczajni, wspierający
  i honorowi.
 2. Członkostwo zwyczajne i wspierające nadaje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkowskich.
 3. Członków honorowych mianuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, za zasługi dla Stowarzyszenia oraz Miasta i Gminy Morawica.
 4. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia; nie płacą składek członkowskich.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być posiadająca osobowość prawną instytucja, przedsiębiorstwo, zakład, spółka, stowarzyszenie itp.

 

§ 5

 1. Prawa członka zwyczajnego:
  • czynne i bierne prawo wyborcze,
  • zgłaszanie opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia.
 2. Obowiązki członka zwyczajnego:
  • aktywne realizowanie celów Stowarzyszenia,
  • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularne opłacanie składek na rzecz Stowarzyszenia, jeśli Stowarzyszenie podejmie uchwałę o ustaleniu składki (wysokość składki będzie ustalana corocznie).
 3. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia
  z głosem doradczym.
 4. Obowiązki członka wspierającego:
  • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • wspomaganie Stowarzyszenia,
  • członek wspierający opłaca składki członkowskie w terminie i wysokości zadeklarowanej przez siebie.

 

§ 6

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  • rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na piśmie z chwilą otrzymania rezygnacji przez Zarząd Stowarzyszenia,
  • śmierci.
 2. Członkostwo może ustać na skutek niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
  • od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały o skreśleniu,
  • uchwala o skreśleniu członka Stowarzyszenia staje się skuteczna z datą upływu terminu ustalonego do wniesienia odwołania lub nieuwzględnienia wyjaśnień członka Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 7

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie,
  • Zarząd Stowarzyszenia,
  • Komisja Rewizyjna.


§ 8

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Tworzą go wszyscy członkowie zwyczajni.

§ 9

 1. Walne Zebrania mogą być zwyczajne oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz do roku z uwzględnieniem terminów zatwierdzeń sprawozdań.
 3. Nadzwyczajne zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  • na żądanie 1/5 ogólnej liczby członków,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 4. O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania należy powiadomić członków przynajmniej na 3 dni przed datą jego odbycia w formie dowolnej.

§ 10

 1. Do zakresu Walnego Zebrania należy:
  • nadzór nad działalnością ogólną organów wykonawczych,
  • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
  • ustalenie wysokości składek członkowskich,
  • uchwalenie budżetu rocznego,
  • uchwalenie statutu i jego zmian,
  • zatwierdzanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia dotyczących spraw majątkowych w przedmiocie przekraczającym poza działalność Zarządu Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  • nadawanie członkostwa honorowego,
  • rozwiązywanie i likwidacja Stowarzyszenia.

 

§ 11

 1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć:
  • członkowie zwyczajni osobiście i honorowi Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
  • członkowie wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 2. Walne Zebranie otwiera prezes, jego zastępca lub inny upoważniony członek Zarządu Stowarzyszenia. Walnemu Zebraniu przewodniczy wybrany przez obecnych przewodniczący.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, do którego wymagana jest zwykła większość głosów w obecności ¾ członków Stowarzyszenia.
 4. Głosowanie odbywa się jawnie. Protokół Walnego Zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant Walnego Zebrania.

 

§ 12

 Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres kadencji, która trwa 4 lata.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa zarządu oraz 4 członków zarządu, w tym wiceprezesa i skarbnika.
 2. Prezesa zarządu wyłania Walne Zebranie, a następnie na wniosek prezesa wyłanianych jest pozostałych 4 członków Zarządu. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się poprzez wybranie spośród jego członków: wiceprezesa, skarbnika oraz dwóch członków Zarządu.
 3. Ustępujący prezes, który ma szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, może zostać wyróżniony tytułem Prezesa Honorowego. Tytuł ten jest przyznawany uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu. Prezes honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza biernym prawem wyborczym i jest zwolniony
  z obowiązku płacenia składek. Zasiada we władzach Stowarzyszenia i może brać udział w pracach Zarządu, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, lecz nie ponosi odpowiedzialności związanej z działaniem Stowarzyszenia.

 

§ 13

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
  • zwoływanie Walnych Zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych,
  • przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
  • prowadzenie spraw majątkowych Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu,
  • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
  • przygotowywanie projektów regulaminów,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  • załatwianie wszelkich spraw zastrzeżonych dla Zarządu Stowarzyszenia, reprezentowanie interesów i wspólnego dobra Stowarzyszenia.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał poprzez zwykłą większość głosów w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Zarządu w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

 

§ 14

 1. Do reprezentacji Stowarzyszenia jest uprawniony każdy członek Zarządu z zastrzeż. ust. 2.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia wymagane jest oświadczenie złożone łącznie przez prezesa i drugiego członka Zarządu lub wiceprezesa i drugiego członka Zarządu.

 

§ 15

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres kadencji która trwa 4 lata, przez Walne Zebranie i składa się z 3 członków.
 2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy badanie ksiąg rachunkowych, kasowych, działalności Stowarzyszenia itp. oraz przedstawianie Walnemu Zebraniu wyników rewizji dokonanej raz na rok.
 4. Komisja Rewizyjna stawia wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
 5. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

§ 16

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków komisji.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosy zlicza wybrany na początku zebrania protokolant.

 

FUNDUSZE I MAJĄTEK

§ 17

 1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia tworzą:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, zapisy, spadki,
  • dotacje,
  • wpływy z działalności statutowej.
 2. Środki pieniężne są przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIAN I LIKWIDACJI

§ 18

 1. Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą być uchwalone zwykłą większością głosów przy obecności ½ uprawnionych osób.
 2. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia następuje po podjęciu uchwały przy obecności 3/4 uprawnionych osób.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 19

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: URSZULA WRÓBLEWSKA

Wiceprezes: BEATA SITARSKA

Skarbnik: AGNIESZKA CZEKAJ

Członek Zarządu……………………………………………………

Członek Zarządu……………………………………………………